การประกวดคลิปวิดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลตามโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read more

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายปฏิพล ดำรงศุภปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว เข้ารับรางวัลรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม

Read more